Adatkezelés 1.

Adatkezelési tájékoztató 1.  - WUG-önkéntesek részére

Keltés és hatályos: 2019. július 27.

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság - továbbiakban: KKBK - (1027 Budapest, Horvát utca 12-26.,Asz.: 25416316-2-41, Cg.: 01-10-048661), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A KKBK fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a World Urban Games – továbbiakban WUG - Önkénteseit.

A KKBK elkötelezett a WUG Önkéntesei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartását. A KKBK a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A KKBK az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 1. Az adatkezelő adatai

A KKBK minden hozzá beérkezett személyes anyagokat tartalmazó e-mailt, adatlapot, nyilatkozatot és önkéntes szerződést típusuktól függően 5 évig őrzi, vagy nem selejtezi, megőrzi azokat, illetve a cég megszűnésekor a végelszámolónak, felszámolónak adja át, akinek gondoskodnia kell iratőrzőnél történő elhelyezéséről

Név: KKBK Nonprofit Zrt.

Székhely: 1027 Bp., Horváth utca 12-26.

Cégjegyzékszám: 01-10-048661

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 25416316-2-41

 1. A kezelt személyes adatok köre
  1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok

A WUG-önkéntes regisztrációhoz a KKBK által online kerül bekérésre a WUG-önkéntes felhasználó neve és email címe annak érdekében, hogy a WUG-önkéntes a rendszer által generált levélben email címére küldött linken regisztrációját megkezdhesse, WUG-önkéntes fiókját kialakítsa és nyilvántartása és adminisztrációja teljes körű legyen. A regisztráció második lépésében bekért adatok a WUG-önkéntesek beosztását, megfelelő feladattal való ellátását, és ellátmányuk biztosítását szolgálják. Az adatok kezeléséhez a WUG-önkéntesek az online felületen „Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok… „ szöveg bejelölésével járulnak hozzá.

  1. Technikai adatok

A KKBK a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A KKBK az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A KKBK olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A KKBK az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. A kezelt adatok/anyagok megőrzési ideje

WUG-önkéntes adatlap - 5 év

WUG-önkéntes szerződés - nincs elévülési idő

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A KKBK tevékenységének adatkezelései a WUG-önkéntes hozzájárulásán, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. A WUG-önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

A WUG-önkéntes személyes adatai a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az elektronikus kapcsolat fenntartásával, másfelől az adatközlő általi személyes leadással.

Az adatokhoz kizárólag a KKBK ügyvezetése, HR munkatársai és a WUG HR munkatársa és a WUG-önkéntes Program vezetője férnek hozzá.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adat feldolgozás vagy megismerés köre a rendezvény előkészítő szakaszában kizárólag a önkéntes program vezetője által történik. Adattovábbítás a tervezési szakaszra, 2019. szeptember 05-ig nem történik, ezt követően az Adatkezelés 2. dokumentum szabályozza az adatkezelést, mely minden önkéntes számára WUG-önkéntes fiókjában közzé tételre kerül.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1  Tájékoztatáshoz való jog

A KKBK megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2  Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése megfelelően működik. Jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül kell tájékoztatást nyújtson.

8.3  Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a KKBK által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4  Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a KKBK indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: azaz a WUG-önkéntes még szerződésben áll a Zrt.-vel.

8.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a KKBK korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6  Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8  Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.9  Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.10              Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a WUG-önkénteseket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A KKBK a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.